Header image alt text

Program pro studenty

Zkušební řád ZANCHIN BUDO – novelizovaný ke dni 1. 1. 2017

STUPEŇ PRO ZAČÁTEČNÍKY  – 7. kyu  – bílý pás se žlutým pruhem

Stanovené podmínky: 1. měsíce praxe, poplatek  50,- Kč, 1 seminář

TAI JUTSU 

Pády kotoulem vpřed a vzad přes rameno

Základních 5 postojů

Tři základní střehy

Úder pěstí s vykročením

Přímý kop vpřed

Teoretická část : vysvětlení slov budo, dojo, sensei


Základní technický stupeň  6. kyu  – žlutý pás

 Stanovené podmínky : 2. měsíce praxe, poplatek  60,- Kč, 1 seminář

Praktická část :

TAI JUTSU

atemi waza : mae geri, kin geri, shomen tsuki, shomen uchi , jokomen uchi

kansecu waza : ude hishigi kanuki  gatame  – 3 henka , ude hishigi waki gatame – 1 henka

nage waza : de ashi barai, hiza guruma, kaiten nage

katame waza :  ude hishigi kanuki gatame  – 3 henka, ude hishigi waki gatame 1 henka

nuki waza : (vyproštění)

ai hanmi katate dori (zápěstí křížem)

gyaku hanmi katate dori (zápěstí přímo)

ryote dori (obě zápěstí – zespoda i zhora)

morote dori (jedno zápěstí obouruč – zespoda i zhora)

sode dori (jeden rukáv)

kakae dori (obejmutí přes a pod ruce)

eri dori (límec)

mae morote kubi shime (krk obouruč zepředu)

bogyo waza : katai kaiten uke

ukemi waza :

a) zenpo ukemi, joko ukemi, ushiro ukemi (přímá varianta)

b) mae kaiten ukemi, joko kaiten ukemi, ushiro kaiten ukemi (kotouly)

tai jutsu no kata

BUKI WAZA

ken (meč) : ichi no ken suburi, ni no ken suburi, shiho giri

hanbo (tyč) : katate nagai tsuki, ryote nagai tsuki ichi, ryote nagai tsuki ni

Teoretická část :

Zanchin budo je moderní systém výuky bojového umění, jehož základ tvoří techniky ju jutsu ,aiki jutsu, kyusho jutsu a kobu jutsu. Vznikl v České republice a založil ho Martin Procházka v roce 1995. Je to komplexní soubor bojových technik sdružený ve zkušebním řádu pro technické stupně a studijním programu pro instruktory.  Základním pilířem tohoto systému je jasná a neutrální formulace principů v základních technikách, vytvořená na základě historických i novodobých poznatků.

Etika budo je nauka o morálce, která doprovází praxi bojového umění. Žák budo by měl být morálním vzorem pro své okolí a tuto ideu šířit dále do společnosti.

Etiketa budo je souhrn zásad a pravidel, které upřesňují formu chování při praxi bojového umění. Etiketa určuje způsob provádění obřadů. (za rei, ricu rei, sensei ni rei, otageni rei, kamiza rei  atd.)


Technický stupeň 5.kyu  – oranžový pás

Stanovené podmínky : 4.měsíců praxe po získání  6.kyu, poplatek 80,- Kč, 1 seminář

Praktická část :

TAI JUTSU

atemi waza : mawashi geri, mawashi tsuki, ura tsuki, empi uchi ( mae, joko, ushiro, mawashi, age, otoshi)

kansecu waza : kote gaeshi,  kote mawashi, kote hineri

nage waza : o soto gari, o uchi gari, ko soto gari,  ko uchi gari

katame waza : ude hishigi ( hara, mata, kesa, ude, hiza ) gatame

bogyo waza : ju kaiten uke

ukemi waza : 2 henka – zenpo ukemi, 2 henka – hombu ukemi, o ukemi

BUKI WAZA

ken (meč) : san no ken suburi,  yon no ken suburi,  go no ken suburi,  happo giri

hanbo (tyč) : yoko nagai tsuki,  ushiro nagai tsuki,  otoshi nagai tsuki,  yodan nagai tsuki

Teoretická část :

Nutná obrana: v sebeobraně nebo při ochraně jiných osob, musí být obrana zjevně přiměřená charakteru ohrožení.

Krajní nouze: techniky sebeobrany využíváme jen v situaci krajní nouze. Nejde o krajní nouzi , jestliže bylo možno nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak a nebo je-li způsobený následek ještě závažnější než ten, který hrozil.

Technický stupeň 4.kyu – zelený pás

Stanovené podmínky : 6.měsíců praxe po získání 5.kyu, poplatek 100,-Kč, 1 seminář

Praktická část :

TAI JUTSU

atemi waza : yoko geri, hiza geri (mae, mawashi ), tsuki (kizami, gyaku )

kansecu waza : ude gerami, gyaku ude garami, ude osae

nage waza : o goshi ,  tai otoshi , harai goshi

katame waza : ude garami gatame, gjaku ude garami gatame

( tachi waza , suwari  waza ,  ne waza )

bogyo waza :  mawashi kaiten uke

BUKI WAZA

ken (meč) : roku no ken suburi, shichi no ken suburi, ken tai ken ichi

hanbo (tyč) : hira naname tsuki, kiritsu naname tsuki, shomen katate o furi, yokomen katate o furi

                     3 kihon kata ( kote waza )

Teoretická část :

Použití zbraně : trestný čin je spáchán se zbraní , jestliže pachatel nebo s jeho vědomím některý ze spolupachatelů užije zbraně k útoku, k překonání nebo zamezení odporu a nebo jestliže ji k tomu účelu má u sebe. Zbraní se rozumí cokoli, čímž je možné učinit útok proti tělu důraznější.


Technický stupeň 3.kyu  – fialový pás

Stanovené podmínky : 8. měsíců praxe po získání 4.kyu, poplatek 120,-Kč, 1 seminář

Praktická část :

TAI JUTSU

atemi waza : ushiro geri, uraken uchi ( shomen, yokomen )

kansecu waza : yubi kansecu waza – 5 henka

nage waza : tomoe nage, sumi gaeshi, tawara gaeshi, kuchiki taoshi, morote gari

katame waza : ude hishigi juji gatame, hadaka jime, eri jime, ashi garami – 3 henka

jime waza  (tachi waza) : hadaka jime 2 henka, eri jime 2 henka

bogyo waza : ashi kaiten uke

chikama no waza (jiu waza) : shomen tsuki, kizami tsuki, gyaku tsuki, shomen uchi, yokomen uchi, mae geri , kin geri, mawashi geri, yoko geri, ushiro geri  ( 1x kompletní obrana)

BUKI WAZA

ken (meč) : hachi no ken suburi,  kyu no ken suburi,  ken tai ken ni, ken tai ken san

hanbo (tyč) : hira katate o furi, geden katate o furi, gyaku yokomen katate o furi, ushiro jodan katate o furi

3 kihon kata (kubi waza )

3 kihon kata ( ude waza)

Teoretická část :

Základní waza (tématické skupiny) jsou :

nage waza – techniky porazů (podmety,strhy,hody atd.)

atemi waza – techniky útoků na citlivé části těla (úder,kop,tlak atd.)

kansecu waza – techniky páčení kloubů,lámání kostí a páteře (kroucení,prolamování atd.)

jime waza – techniky škrcení (rdoušení,škrcení atd.)

katame waza – techniky znehybnění (páčení,škrcení,držení atd.)

ukemi waza – techniky pádů a uhýbání (pády,kotouly,akrobatické prvky atd.)

tokui waza – techniky speciální (transport,poutání atd.)

bogyo waza – techniky krytů

Kihon waza jsou základní nácvikové formy pro bojové techniky, které jednoduše demonstrují základní principy použití.

Kata jsou souborná cvičení , obsahující přesný průběh prováděného pohybu při aplikaci techniky z hlediska útoku i obrany.

Henka waza jsou volně sestavené varianty použití jednotlivých technik.

Renraku waza jsou kombinace technik.

Technický stupeň 2.kyu  – modrý pás

Stanovené podmínky : 10 měsíců po získání 3.kyu,poplatek 140,- Kč, 2 semináře

Praktická část :

TAI JUTSU

atemi waza : mikazuki geri , ura mikazuki geri

kansecu waza : kote mawashi gatame 3 henka

nage waza : seoi nage , irimi nage , shiho nage , soto maki komi , ashi gatami , sukui nage

katame waza : ashi jime 2 henka

yoko no waza (jiu waza) :

yoko morote kubi shime  ( škrcení obouruč ze strany )

yoko gjaku hanmi katate dori  (zápěstí ze strany)

yoko ai hanmi katate dori  ( zápěstí ze strany křížem)

yoko gyaku hanmi kata dori  (rameno ze strany)

yoko kakae dori  (pod i  přes ruce ze strany)

yoko morote dori  (jedno zápěstí obouruč ze strany)

yoko jodan tsuki  (úder ze strany na hlavu)

yoko chudan mae geri  (přímí kop do boku)

Obránce předvede vždy celou obranou situaci

BUKI WAZA

tanto (nůž) : kihon waza – 11 technik

ken (meč) : tameshi giri – 4 seky

kata 23 forem (jusan no ken kata)

bunkai 23 forem (ken/ken)

hanbo (tyč) : shomen ryote o furi , yokomen ryote o furi , hira ryote o furi , gyaku yokomen ryote o furi, ryote ko furi

3 kihon kata (nage waza)

3 kihon kata (ashi waza)

Taktická část :

Pomocné aspekty při řešení bojové situace :

-,využití zastrašení útočníka

-,využití nahodilých předmětů jako zbraně

-,využití útočníkovi zbraně

-,využití klamného chování

Adept vše demonstruje na praktických příkladech

Teoretická část :

Tradiční školy ju jutsu jsou např. kito ryu, daito ryu, sekiguchi ryu, tenshin shinyo ryu, yoshin ryu atd

Staré školy (koryu) byly omezené na menší množství technických postupů. Základ cvičení  tvořily předem stanovené modelové situace – kata, jenž se předávaly v rámci tradice. Zanchin budo obsahuje techniky, které se předávají formou speciálních nácvikových forem,které nejsou podmíněné formou útoku ani  obranným nebo útočným využitím.

                                      Technický stupeň 1.kyu  – hnědý pás

Stanovené podmínky : 12.měsíců praxe po získání 2.kyu, poplatek 160,-Kč, 2 semináře

Praktická část :

TAI JUTSU

atemi waza : haito uchi, nukite tsuki, teisho tsuki, ura mawashi geri, tobi geri

tokui waza – transportní techniky 5 henka, juji nage, juji garami, juji uke

nage waza : kata guruma, kubi nage, uchi mata

katame waza : páčení šíje – ( tachi waza , suwari waza , ne waza )

ushiro waza (jiu waza) : ushiro ryote dori  (obě zápěstí ze zadu)

ushiro katate eri dori  (límec ze zadu jednoruč)

ushiro ryote kata dori  (obě ramena ze zadu)

ushiro morote kubi shime  (krk obouruč ze zadu)

ushiro kakae dori  (obejmutí přes a pod ruce ze zadu)

ushiro katate dori kubi shime  (kolem krku a za zápěstí ze zadu)

ushiro kata dori men uchi  (úchop za rameno a přímí sek na hlavu)

Obránce předvede vždy 2 sebeobranné situace

randori : ukázkovou formou – (libovolný útok)

BUKI WAZA

tanto (nůž) : jiu waza : 8 různých útoků nožem – kompletní obrana beze zbraně

ken (meč) : ken tai ken jon, ken tai ken go, ken tai ken roku, ken tai ken shichi

4        kihon kata – tai ken jutsu

4        kihon kata – ken tai jutsu

hanbo (tyč) : kata 16 forem (juroku no hanbo kata)

                   bunkai 16 forem (aplikace hanbo / hanbo)

hanbo – jiu waza : 6 různých útoků tyčí – kompletní obrana beze zbraně

Teoretická část :

Adept v této části samostatně hovoří o významu budo pro současnou společnost. Musí znát výchovný a společenský význam. Znalost historie a filozofie je na dobré úrovni.