Zkušební řád Zanchin Budo novelizovaný ke dni 1.1.2018

Stupeň pro začátečníky  - 7. kyu  - bílý pás se žlutým pruhem

Stanovené podmínky : 1. měsíce praxe, poplatek  50,- Kč, 1 seminář 

TAI JUTSU  

 • Pády kotoulem vpřed a vzad přes rameno
 • Základních 5 postojů 
 • Tři základní střehy
 • Údery pěstí v základním postoji
 • Přímý kop vpřed

Teoretická část : vysvětlení slov budo, dojo, sensei


Technický stupeň  6. kyu  - žlutý pás

Stanovené podmínky : 2. měsíce praxe, poplatek  60,- Kč, 1 seminář

Praktická část :

TAI JUTSU

 • Atemi waza : mae geri, kin geri, shomen cuki, shomen uchi , jokomen uchi
 • Kansecu waza : ude hishigi kanuki  gatame  – 3 henka , ude hishigi waki gatame
 • Nage waza : de ashi barai, hiza guruma
 • Katame waza :  ude hishigi kanuki gatame  - 3 henka, ude hishigi waki gatame
 • Nuki waza :
  • - (vyproštění)  ai hanmi katate dori (zápěstí křížem)
  • - gjaku hanmi katate dori (zápěstí přímo)
  • - ryote dori (obě zápěstí – zespoda i zhora)
  • - morote dori (jedno zápěstí obouruč – zespoda i zhora)
  • - sode dori (jeden rukáv)
  • - kakae dori (obejmutí přes a pod ruce)
  • - eri dori (límec)
  • - mae morote kubi shime (krk obouruč zepředu)
 • Bogyo waza : katai kaiten uke
 • Ukemi waza:
  • - a) zenpo ukemi, yoko ukemi, ushiro ukemi (přímá varianta)
  • - b) mae kaiten ukemi, yoko kaiten ukemi, ushiro kaiten ukemi (kotouly)
 • Tai jutsu no kata

 BUKI WAZA

 • Ken (meč) : ichi no ken suburi, ni no ken suburi, shiho giri 
 • hanbo (tyč) : katate nagai cuki, ryote nagai cuki ichi, ryote nagai cuki ni

Teoretická část :

Zanchin Budo je moderní systém výuky japonského bojového umění bu jutsu, jehož základ tvoří techniky Ju jutsu, Aiki jutsu, Kyusho jutsu a Kobu jutsu. Vznikl v České republice a založil ho Martin Procházka v roce 1995. Je to komplexní soubor bojových technik sdružený ve zkušebním řádu pro technické stupně a studijním programu pro instruktory.  Základním pilířem tohoto systému je jasná a neutrální formulace principů v základních technikách, vytvořená na základě historických i novodobých poznatků.

Etika Budo je nauka o morálce, která doprovází praxi bojového umění. Žák Budo by měl být morálním vzorem pro své okolí a tuto ideu šířit dále do společnosti.

Etiketa Budo je souhrn zásad a pravidel, které upřesňují formu chování při praxi bojového umění. Etiketa určuje způsob provádění obřadů. (za rei, ricu rei, sensei ni rei, otageni rei, kamiza rei  atd.)


Technický stupeň 5.kyu  - oranžový pás

Stanovené podmínky : 4.měsíců praxe po získání  6.kyu, poplatek 80,- Kč, 1 seminář

Praktická část :

TAI JUTSU

 • Atemi waza : mawashi geri, mawashi cuki, empi uchi ( mae, yoko, ushiro, mawashii, age, otoshi)
 • Kansecu waza : kote gaeshi,  kote mawashi, kote hineri
 • Nage waza : o soto gari, o uchi gari, ko soto gari,  ko uchi gari
 • Katame waza : ude hishigi ( hara, mata, kesa, ude, hiza ) gatame
 • Bogyo waza : ju kaiten uke
 • Ukemi waza : 6.kyu + 2 henka - zenpo ukemi, 2 henka - hombu ukemi, o ukemi

BUKI WAZA

 • Ken (meč) : san no ken suburi,  yon no ken suburi,  go no ken suburi,  happo giri  
 • Hanbo (tyč) : yoko nagai cuki, shiro nagai cuki,  otoshi nagai cuki,  jodan nagai cuki

Teoretická část :

Nutná obrana. V sebeobraně nebo při ochraně jiných osob, musí být obrana přiměřená charkteru ohrožení. Nejde o nutnou obranu , byla –li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku . (k prostudování – paragraf 13)

Krajní nouze.  Sebeobranu využíváme v situaci krajní nouze. Nejde o krajní nouzi , jestliže bylo možno nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak a nebo je-li způsobený následek stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. (k prostudování – paragraf 14)


Technický stupeň 4.kyu zelený pás

Stanovené podmínky : 6.měsíců praxe po získání 5.kyu, poplatek 100,-Kč, 1 seminář

Praktická část :

 TAI JUTSU

 •  Atemi waza : yoko geri, hiza geri (mae, mawashi), cuki (kizami, gjaku )
 • Kansecu waza : ude gerami, gyaku ude garami, ude osae
 • Nage waza : o goshi ,  tai otoshi , harai goshi 
 • Katame waza : ude garami gatame, gyaku ude garami gatame ( tachi waza , suwari  waza ,  ne waza )
 • Bogyo waza :  mawashi kaiten uke

BUKI WAZA

 • Ken (meč) : roku no ken suburi, shichi no ken suburi, ken tai ken ichi
 • Hanbo (tyč) : hira naname cuki, kiricu naname cuki, shomen katate o furi, yokomen katate o furi 3 kihon kata ( kote waza ) 

Teoretická část :

Použití zbraně – Trestný čin je spáchán se zbraní , jestliže pachatel nebo s jeho vědomím některý ze spolupachatelů užije zbraně k útoku, k překonání nebo zamezení odporu a nebo jestliže ji k tomu účelu má u sebe. Zbraní se rozumí cokoli, čímž je možné učinit útok proti tělu důraznější. (k prostudování– paragraf  89) 


Technický stupeň 3.kyu  - fialový pás

Stanovené podmínky : 8. měsíců praxe po získání 4.kyu, poplatek 120,-Kč, 1 seminář

Praktická část :

TAI JUTSU

 • Atemi waza : ushiro geri, uraken uchi ( shomen, yokomen )
 • Kansecu waza : yubi kansecu waza – 5 henka
 • Nage waza : tomoe nage, sumi gaeshi, tawara gaeshi, kuchiki taoshi, morote gari
 • Katame waza : ude hishigi juji gatame, ashi garami – 3 henka, hadaka jime, eri jime
 • Jime waza  (tachi waza) : hadaka jime 2 henka, eri jime 1 henka 
 • Bogyo waza : ashi kaiten uke
 • Chikama no waza (jiu waza) : shomen cuki, kizami cuki, gyaku cuki, shomen uchi, yokomen uchi, mae geri , kin geri, mawashi geri, yoko geri, ushiro geri  ( kompletní obrana)

BUKI WAZA

Ken (meč) : hachi no ken suburi,  kxú no ken suburi  ( všech 9 ken suburi),  ken tai ken ni, ken tai ken san

Hanbo (tyč) : hira katate o furi, geden katate o furi, gjaku yokomen katate o furi, ushiro jodan katate o furi

                     3 kihon kata (kubi waza )

                     3 kihon kata ( ude waza)

 

Teoretická část :

 Základní waza (tématické skupiny) jsou :

 • Nage waza – techniky porazů (podmety,strhy,hody atd.)
 • Atemi waza – techniky útoků na citlivé části těla (úder,kop,tlak atd.)
 • Kansecu waza – techniky páčení kloubů,lámání kostí a páteře (kroucení,prolamování atd.)
 • Jime waza – techniky škrcení (rdoušení,škrcení atd.)
 • Katame waza – techniky znehybnění (páčení,škrcení,držení atd.)
 • Ukemi waza – techniky pádů a uhýbání (pády,kotouly,akrobatické prvky atd.)
 • Tokui waza – techniky speciální (transport,poutání atd.)
 • Bogyo waza – techniky krytů
 • Kihon waza jsou základní nácvikové formy pro bojové techniky, které jednoduše demonstrují základní principy použití.
 • Kata jsou souborná cvičení , obsahující přesný průběh prováděného pohybu při aplikaci techniky z hlediska útoku i obrany.
 • Henka waza jsou volně sestavené varianty použití jednotlivých technik.
 • Renraku waza jsou kombinace technik.

Technický stupeň 2.kyu  - modrý pás

Stanovené podmínky : 10 měsíců po získání 3.kyu,poplatek 140,- Kč, 2 semináře

Praktická část :

TAI JUTSU

 • Atemi waza : age cuki  , mikazuki geri , ura mikazuki geri
 • Kansecu waza : kote mawashi gatame 3 henka
 • Nage waza : seoi nage , irimi nage , shiho nage , soto maki komi , ashi gatami , uch mata
 • Katame waza : ashi jime 2 henka
 • Yoko no waza (jiu waza) : yoko morote kubi shime  ( škrcení obouruč ze strany )

                                            yoko gyaku hanmi katate dori  (zápěstí ze strany)

                                            yoko ai hanmi katate dori  ( zápěstí ze strany křížem)

                                            yoko gyaku hanmi kata dori  (rameno ze strany)

                                            yoko kakae dori  (pod i  přes ruce ze strany)

                                            yoko morote dori  (jedno zápěstí obouruč ze strany)

                                            yoko yodan cuki  (úder ze strany na hlavu)

                                            yoko chudan mae geri  (přímí kop do boku)

                                                  Obránce předvede vždy 2 henka

BUKI WAZA 

Tanto (nůž) : kihon waza 11  (shomen, yokomen, gyaku yokomen – (uchi,giri) + shomen,kizami a gyaku cuki

Ken (meč) : tameshi giri - 4 seky

                    kata 23 forem (jusan no ken kata) 

                    bunkai (ken/ken)

Hanbo (tyč) : shomen ryote o furi , yokomen ryote o furi , hira ryote o furi , gyaku yokomen ryote o furi,

                      ryote ko furi

                      3 kihon kata (nage waza)

                      3 kihon kata (ashi waza)

 Taktická část :

Pomocné aspekty při řešení bojové situace

 •   -,využití nahodilých předmětů jako zbraně
 •   -,využití prostoru
 • -,využití obráncova klamného chování
 •   adept vše demonstruje na praktických příkladech

Teoretická část :

Tradiční školy Ju jutsu jsou např. Kito ryu, Daito ryu, Sekiguchi ryu, Tenshin Shinjo ryu, Yoshin ryu atd

Staré školy (koryu) byly omezené na menší množství technických postupů. Základ cvičení  tvořily předem stanovené modelové situace – kata, jenž se předávaly v rámci tradice.Zanchin Budo obsahuje ze 60% techniky Ju jutsu, ale předávají se formou speciálních nácvikových forem,které nejsou podmíněné formou útoku ani  obranným nebo útočným charakterem nacvičování..


Technický stupeň 1.kyu  - hnědý pás

Stanovené podmínky : 12.měsíců praxe po získání 2.kyu, poplatek 160,-Kč, 2 semináře

Praktická část :

TAI JUTSU

 • Atemi waza : haito uchi, furi uchi, nukite cuki, teisho cuki, ura mawashi geri, tobi geri
 • Tokui waza – transportní techniky 5 henka, juji nage, juji garami, juji uke
 • Nage waza : kata guruma, kubi nage, sumi otoshi, sukui nage
 • Katame waza : páčení šíje – vždy 2 henka ( tachi waza , suwari waza , ne waza )
 • Ushiro waza (jiu waza) : ushiro ryote dori  (obě zápěstí ze zadu)  

                                        ushiro katate eri dori  (límec ze zadu jednoruč)

                                        ushiro ryote kata dori  (obě ramena ze zadu)

                                        ushiro morote kubi shime  (krk obouruč ze zadu)

                                        ushiro kakae dori  (obejmutí přes a pod ruce ze zadu)

                                        ushiro katate dori kubi shime  (kolem krku a za zápěstí ze zadu)

                                        ushiro kata dori men uchi  (rameno a přímí sek na hlavu)

                                                 Obránce předvede vždy 2 henka

 

Randori : ukázkovou formou – 3 uke se střídají (libovolný útok)

BUKI WAZA 

 •  Tanto (nůž) : jiu waza : 8 různých útoků nožem – kompletní obrana beze zbraně
 • Ken (meč) : ken tai ken yon, ken tai ken go, ken tai ken roku, ken tai ken shichi
 • 4 kihon kata – tai ken jutsu
 • 4 kihon kata – ken tai jutsu
 •   Hanbo (tyč) : kata 16 forem (juroku no hanbo kata) 

                       bunkai (aplikace hanbo / hanbo)

                       hanbo – jiu waza : 6 různých útoků tyčí – kompletní obrana beze zbraně                 

Teoretická část :

Adept v této části samostatně hovoří o významu Budo pro současnou společnost. Musí znát výchovný a společenský význam. Znalost historie a filozofie je na dobré úrovni.


Stupeň komplexní vyspělosti 1.dan  - černý pás

Stanovené podmínky : 12.měsíců praxe po získání 1.kyu, poplatek 1000,-Kč, aktuální licence Budoshinkai, účast na letní škole, minimálně měsíční praxe ve výuce Zančin budó džú džutsu.

Teoretické znalosti (historie, právo, metodika) musí být na dobré úrovni.

Praktická část :

TAI JUTSU

 • Taiso : tai jutsu  no kata, ukemi waza-kihon, ju -go kaiten uke, mawashi kaiten uke, ashi kaiten uke
 • Atemi waza : 8 technik
 • Nage waza :  8 technik
 • Kansecu waza : 8 technik
 • Katame waza : tači waza 3 techniky, suwari waza 3 techniky, ne waza 3 techniky
 • Go ho (tachi waza) : 1  kompletních embu
 • Ju ho (tachi waza) : 1  kompletních embu
 • Chikama no waza : 3 kompletní embu
 • Yoko no waza : 3 kompletní embu
 • Ushiro no waza : 3 kompletní embu
 • Obrana beze zbraně proti tantó – 3 kompletní embu
 • Obrana beze zbraně proti hanbó – 3 kompletní embu
 • Obrana beze zbraně proti ken – 3 kompletní embu
 • Tokui waza (transportní technika + poutání) : 3 kompletní embu
 • Randori : 2 uke útočí současně ( volný útok)

BUKI WAZA

Happo no ken kata , hanbo suburi + kata 16 forem, tanto – 11 technik kihon waza + kata 25 forem

Teoretická část :

Adept v této části zkoušky  přečte vlastní písemnou práci  (minimálně 2 strany strojopisu) pojednávající o filozofickém obsahu bojových umění a na závěr její obsah doplní  vlastním stručným monologem.


Stupeň komplexní vyspělosti 2.dan  - černý pás

Stanovené podmínky : 24.měsíců praxe po získání 1.danu, poplatek 1500,-Kč, aktuální licence Budoshinkai, účast na letní škole, minimálně 3 měsíční praxe ve výuce Zanchin Budo .

Teoretické znalosti (historie, právo, metodika) musí být na velmi dobré úrovni. Orientace v nejznámějších asijských filozofických a duchovních směrech (buddhismus, taoismus, šintoismus, hinduismus atd.)

Praktická část :

TAI JUTSU

 • Taiso : tai jutsu no kata, ukemi waza-kihon, goju kaiten uke, mawashi kaiten uke, ash kaiten uke
 • Atemi waza : 10 technik
 • Nage waza :  10 technik
 • Kansecu waza : 10 technik
 • Katame waza : tachi waza 4 techniky, suwari waza 4 techniky, ne waza 4 techniky
 • Go ho : 2  kompletních embu
 • Ju ho : 2 kompletních embu
 • Chikama no waza : 4 kompletní embu
 • Yoko no waza : 4 kompletní embu
 • Ushiro no waza : 4 kompletní embu
 • Obrana beze zbraně proti tanto – 4 kompletní embu
 • Obrana beze zbraně proti hanbó – 4 kompletní embu
 • Obrana beze zbraně proti ken – 4 kompletní embu
 • Tokui waza (transportní technika) : 4 kompletní embu
 • Randori : 3 uke útočí současně ( volný útok)

BUKI WAZA

Jo suburi – 12, džo kata 22, kumi džo 22

Teoretická část :

Tato část zkoušky probíhá v privátním prostředí, formou pohovoru s mistrem.


Stupeň komplexní vyspělosti 3.dan  - černý pás

Stanovené podmínky : 24.měsíců praxe po získání 2.danu, poplatek 2000,-Kč, aktuální licence Budoshinkai, účast na letní škole,minimálně 6 měsíční praxe ve výuce Zanchin Budo.

Teoretické znalosti – vynikající.

Praktická část :

TAI JUTSU

 • Taiso : tai jutsu no kata, ukemi waza-kihon, goju kaiten uke, mawashi kaiten uke, ashi kaiten uke
 • Atemi waza : 12 technik
 • Nage waza :  12 technik
 • Atemi waza : 12 technik
 • Katame waza : tachi waza 5 technik, suwari waza 5 technik, ne waza 5 technik
 • Go ho : 2  kompletních embu
 • Ju ho : 2 kompletních embu
 • Chikama no waza : 4 kompletní embu
 • Yoko no waza : 4 kompletní embu
 • Uširo no waza : 4 kompletní embu
 • Obrana beze zbraně proti tanto – 4 kompletní embu
 • Obrana beze zbraně proti hanbo – 4 kompletní embu
 • Obrana beze zbraně proti ken – 4 kompletní embu
 • Tokui waza (transportní technika + poutání) : 4 kompletní embu
 • Randori : 4 uke útočí současně ( volný útok)

BUKI WAZA

Bo suburi 16, bo kata 25, kumi bo 25

Teoretická část :

Tato část zkoušky probíhá v privátním prostředí, formou pohovoru s mistrem.


Stupeň komplexní vyspělosti 4.dan  - černý pás

Stanovené podmínky : 24.měsíců praxe po získání 3.danu, poplatek 2500,-Kč, aktuální licence Budoshinkai, účast na letní škole jako instruktor, vlastní škola Zanchin Budo..

Teoretické znalosti na vysoké odborné úrovni. Aktivní činnost v popularizaci Zanchin Budo..

Praktická část :

TAI JUTSU

 • Atemi waza : volná demonstrace
 • Nage waza :  volná demonstrace
 • Kansecu waza : volná demonstrace
 • Katame waza : volná demonstrace
 • Go ho : volná demonstrace
 • Ju ho : volná demonstrace
 • Chikama no waza : volná demonstrace
 • Yoko no waza : volná demonstrace
 • Ushiro no waza : volná demonstrace
 • Obrana beze zbraně proti tanto – volná demonstrace
 • Obrana beze zbraně proti hanbo – volná demonstrace
 • Obrana beze zbraně proti ken – volná demonstrace
 • Tokui waza (transportní technika) : volná demonstrace
 • Randori : 4 uke útočí současně ( volný útok) volná demonstrace
 • Znalost : Okuden Mokuroku – minimálně Basic 5. level 

BUKI WAZA

Hanbo, jo, bo, ken, tanto – volná demonstrace

Teoretická část :

Tato část zkoušky probíhá v privátním prostředí, formou pohovoru s mistrem


Stupeň komplexní vyspělost 5.dan černý pás

Stanovené podmínky : minimálně 36 měsíců praxe od zkoušek na 4. dan, platná licence Budoshinkai, mezinárodní aktivity v šíření bojového umění Zanchin Budo, poplatek 3.000,-Kč

Praktická část – znalost Okuden Mokuroku – minimálně Practic  level 5.


Stupeň komplexní vyspělosti 6.dan červenobílý pás

Stanovené podmínky : minimálně 48 měsíců praxe od zkoušek na 5.dan, platná licence Budoshinkai, mezinárodní aktivity v šíření bojového umění Zanchin Budo, poplatek 3.500,-Kč

Praktická část – znalost Okuden Mokuroku – minimálně Instruktor level 1.


Stupeň komplexní vyspělosti 7.dan červenobílý pás

Stanovené podmínky : minimálně 48 měsíců praxe od zkoušek na 6.dan, platná licence Budoshinkai, mezinárodní aktivity v šíření bojového umění Zanchin Budo, poplatek 4.000,-Kč

Praktická část – znalost Okuden Mokuroku – minimálně Instruktor level 3.

Pro odebírání novinek vložte váš email.